Türk Ticaret Kanunu' nun getirdiği yenilikler

22.05.2017 - 12:43

Ticari işletmelerle ilgili yenilikler,

•Vakıfların tacir sıfatı yeniden düzenlendi.

•Bileşik faize sınırlamalar getirildi. Artık sadece iki tarafı tacir olan cari hesap ve ödünç sözleşmelerinde bileşik faiz uygulanabilecek.

•Elektronik bildirime (tebligata) ve elektronik faturaya ilişkin düzenleme getiriliyor.

•KEP (kayıtlı elektronik posta) sistemi, birçok işlemde kullanılabilecek.

•Ticari işletmenin devri, Borçlar Kanunu’nda ve Yeni TTK’da yeniden düzenlendi. Kiracılık hakkı, ticari işletmeyle birlikte geçecek.

•Ticaret sicili sistemi yenileniyor, güven ilkesi güçleniyor.

•Bakanlık ve TOBB nezdinde elektronik sicil bankası kuruluyor.

•Ticari defterlerin tutulması alanında bir devrim: Türkiye Muhasebe Standartları uygulanacak. Ayrıca tacir, dilerse ticari defterlerini sadece elektronik ortamda tutabilecektir.

•Ticari muhasebe açısından düzenleme, değerleme ve mahsup kuralları kanunda düzenleniyor.

•Haksız rekabet konusunda mevcut düzenlemeler daha dinamik bir bakış açısıyla ele alınıyor. Kanun, haksız rekabet konseptini yeniden ele alıyor.

•Acentelik sözleşmesine ilişkin olarak, acenteyi koruyucu hükümler getiriliyor.

•Acentelik sözleşmesinde sağlayıcının yükümlülükleri düzenlendi; acentenin rekabet yasağına tabi tutulmasına kısıtlamalar getirildi; acentenin ücret hakkı kapsamlı olarak kanunda ele alındı.

• Mal ve hizmet tedarikinde temerrüde ve vadelere ilişkin yeni kurallar getirildi (TTK.m. 1530).

•İlk olarak, sözleşmede belirlenen vade veya ödeme süresi dolduğunda, temerrüt ihtara luzum kalmaksızın gerçekleşecektir.

•İkinci olarak, mal veya hizmetin teslim edildiği durumlarda, mal veya hizmet bedeli, teslimden itibaren belirli sürelerde ödenmelidir.

•Sözleşmede kararlaştırılmamışsa, bu süre 30 gündür. Sözleşmede ise azami 60 günlük ödeme süresi kararlaştırılabilir.

•Malın veya hizmetin muayenesi kararlaştırılıyorsa, 30 ve 60 günlük bu sürelere, en çok 30 gün eklenebilir.

•Bu süreler için teslim veya fatura/benzeri belgenin tebliği esas alınmaktadır. Ancak temel kıstas, malın veya hizmetin teslimidir.

•30 ila 60 günlük süreler (muayenenin kararlaştırılması halinde azami 60 ila 90 günlük süreler), bedel alacaklısı açısından hakkaniyete aykırı düşmüyorsa, uzatılabilir.

•Ancak kanun, iki olasılıkta, bu sürenin uzatılmasını yasaklamıştır.

•İlk olasılık, alacaklının KOBİ, tarım veya hayvan mamülleri üreticisi olmasıdır (Borçlu kim olursa olsun)

•İkinci olasılık, borçlunun büyük işletme olmasıdır (alacaklı kim olursa olsun)

•Taksitle ödemelerde, bu kurallar ilk taksit için uygulanacak.

•Ancak borçlunun büyük işletme, alacaklının KOBİ, tarım/hayvan mamulleri üreticisi olduğu durumlarda, taksitle ödeme kararlaştırılamayacak.

•Yukarıda sayılan kurallar ihlal edilirse, son ödeme tarihinden itibaren ticari işler için uygulanan faiz oranından en az %8 oranında fazla olarak temerrüt faizi uygulanacak.

 

Genel olarak özetlemek gerekirse Türk Ticaret Kanunu nun getirdikleri, 

 

1.Kurumsal yönetim; tüm parametreleriyle sisteme egemen olacaktır. Şirketler, adil yönetilen, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu işletmelere dönüşecektir.

2.Şeffaflığı, UFRS ve bağımsız denetim güçlendirecektir. Dünyaca kabul görmüş standartlar uygulama alanı bulacaktır. Bağımsız Denetim ve İşlem Denetimi şart koşulmaktadır.

3.Pay sahibi olmanın değeri yükseltilmektedir.

4.Şirketlerin kuruluşu ve yeniden yapılanması kolaylaştırılmakta, ancak daha güvenceli hale getirilmektedir.

5.Limited ortaklıklar ve anonim ortaklıklar mantık olarak yaklaştırılmaktadır.

6.Şirketler topluluğu tüm yönleriyle kanuni düzenlemeye kavuşturulmaktadır.

7. Şirketin kuruluşu rasyonel, akıcı, şeffaf bir sisteme bağlanıyor.

8. Sermayenin korunması, çok yönlü kurallarla güvence altına alınıyor.

9. Yönetim yapısının ve üst düzey yönetimin örgütlenmesine ilişkin çeşitli alternatifler getiriliyor.

10. Ortaklar ve yöneticiler, şirket kaynaklarını kullanamayacaklar.

11. Birleşmeler ve bölünmeler başta olmak üzere yeniden yapılanmalar açıkça düzenlendi.