İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku

 

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Ayrıca sürekli değişen icra ve iflas mevzuatı nedeniyle müvekkillerin uğrayacakları muhtemel zararlar büromuzun uzman icra ve iflas kadrosuyla önlenmektedir. İcra ve iflas hukuku hizmetlerini dava vekilliği ve danışmanlık hizmeti olarak sunmaktayız;

Dava vekilliği hizmetleri;

 • İcra Ceza davaları
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İflas davaları
 • İflasın Ertelenmesi Davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyati haciz davası
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları
 • İstirdat davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri;

 • İcra ihalelerine katılma
 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi
 • İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
 • Şirket kurtarma çalışmaları