Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. Mirasçı, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının (terekesinin) intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir. Muris, ölümüyle birlikte malvarlığı mirasçı dediğimiz kişilere geçen kimsedir. Malvarlığının miras yoluyla intikali ancak gerçek kişilerde söz konusu olabilir.

Kişinin sağlığında elde ettiği hak ve borçlardan oluşan malvarlığı ölümünde tereke adını alır. Kanuni mirasçılık, muris ile mirasçı arasındaki aile ilişkilerine veya tabiiyet (uyrukluk) bağına dayanır. Kanuni mirasçılar; murisin kan hısımları, evlatlığı, sağ kalan eşi ve devlettir.

 

  • Yasal Mirasçıların belirlenmesi
  • Vasiyetnamenin İptali 
  • Ölüme Bağlı Tasarruflarla ilgili davalar
  • Miras Tenkis Davası 
  • Miras Sözleşmesinin düzenlenmesi ve İptali
  • Miras Sebebiyle İstihkak Davası 
  • Mirasın Reddi
  • Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali