İmar davaları, Kamulaştırma davaları Yargıtay Kararı

22.05.2017 - 12:39

T.C.

YARGITAY


5. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/7933

K. 2008/11424

T. 7.10.2008

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Planda Spor Tesisi Yol ve Park Olarak Gösterilip Bir Kısmına Fiilen El Atılan Taşınmazın Bütünü için Bedel ve Tescil Kararı Verilmesi Gerektiği )

• TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Taşınmazın İmar Planında Spor Tesis Alanı Yol ve Park Olarak Gösterildiği ve Bir Kısmına Fiilen El Atıldığı/Taşınmazın Tümü İçin Bedel ve Tescil Kararı Verilmesi Gerektiği )

• TESCİL KARARI ( Kamulaştırmasız Elatma - Taşınmazın İmar Planında Spor Tesis Alanı Yol ve Park Olarak Gösterildiği ve Bir Kısmına Fiilen El Atıldığı/Taşınmazın Tümü İçin Bedel ve Tescil Kararı Verilmesi Gerektiği )

• İMAR PLANINDA SPOR TESİS ALANI YOL VE PARK OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZ ( Kamu Hizmeti İçin Ayrılan Taşınmaz Bir Bütün Olarak Kabul Edilerek Taşınmazın Tümü İçin Bedel ve Tescil Kararı Verilmesi Gerektiği )

2942/m.10,11

ÖZET : Asıl dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın davacı idare adına tescili; karşı dava ise kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili talebine ilişkindir. Tespit edilen kamulaştırma bedelinin verilen süre içinde yatırılmaması nedeniyle asıl davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygundur. Dosya kapsamından, taşınmazın imar planında spor tesis alanı, yol ve park olarak gösterildiği ve bir kısmına fiilen el atıldığı anlaşılmaktadır. Kamu hizmeti için ayrılan taşınmaz bir bütün olarak kabul edilerek taşınmazın tümü için bedel ve tescil kararı verilmelidir. </H4>
DAVA : Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davası ile kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsiline ilişkin karşı davadan dolayı yapılan yargılama sonunda; asıl davanın reddine, karşı davanın ise kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı İlknur ve davalı G. Belediye Başkanlığı vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili, karşı dava ise kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece verilen süreye rağmen kamulaştırma bedelinin yatırılmaması nedeniyle bedel tespiti ve tescil davasının reddine, karşı dava olan kamulaştırmasız el atma davasının kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı idare ( karşı davalı ) vekili ile davalı İlknur ( karşı davacı ) vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Tespit edilen kamulaştırma bedelinin verilen süreye rağmen yatırılmaması nedeniyle bedel tespiti ve tescil davasının reddine karar verilmesi doğrudur.
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası yönünden ise; Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle, karşı davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. Karşı davacı İlknur vekilinin temyizine gelince;
Davaya konu taşınmaz, şehir imar planında kentsel spor tesisi alanı, yol ve park olarak gösterilmiştir. Davalı idarenin taşınmazın imar planında kentsel spor alanı ve yolda kalan bölümlerine fiilen el attığı anlaşıldığından kamu hizmeti için ayrılan alan bir bütün kabul edilerek park alanının da bedeline hükmedilmek suretiyle taşınmazın tüm bedelinin tahsiline karar verilmesi, taşınmazın tüm tapu kaydının iptali ile kentsel spor alanı ve park alanlarının el atan idare adına tesciline, yol haline getirilen bölümlerinin de terkinine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Karşı davacı İlknur vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde karşı davacı İlknura geri verilmesine, aşağıda yazılı kalan onama harcının karşı davalı G. Belediye Başkanlığından alınmasına, 07.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.